Home
Contact Promotie Winkelwagen
Producten
  Telefonie
  DVB-T
  Computer
  Multimedia
  Foto - Camcorder
  Gaming
  DJ - Zone
  Electronics
  Health & Care
  Gadgets
  Magic the Gathering
  Nieuwe Items
  Cadeaubon
  Opruiming
  Bonuspunten
 
Extra
  Contact
  Promotie
  Nieuwsbrief
  HDMI & USB
  DVB-T Info
  FAQ
  Links

 

 

 

  Alg. voorwaarden  
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WWW.TONEPHONE.BE

‘TonePhone’ is gevestigd te Kortenberg, België. ‘TonePhone’ is ingeschreven in het Handelsregister te Leuven, Ondernemings- en BTW-nummer: BE 0887.866.338.

1. Aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden

De gefactureerde goederen en de gepresteerde diensten worden respectievelijk enkel verkocht en geleverd onder aanvaarding door de klant van onze algemene voorwaarden, zoals hieronder vermeld.
Ondertekening van de bestelbon betekent automatisch de aanvaarding van de huidige voorwaarden.
Indien er geen bestelbon opgesteld wordt, impliceert de aanvaarding van de goederen en diensten dat de klant zich akkoord verklaart met onze algemene voorwaarden.

2. Prijzen

De prijzen zijn gebaseerd op de thans geldende waarden der goederen.

3. Annulatie

In geval van annulatie van de bestelling is de klant geen schadevergoeding verschuldigd zolang de goederen door ons nog niet werden verzonden.
Indien de annulatie komt nadat de goederen door ons werden verzonden dient men de procedure onder punt 4 van de algemene voorwaarden te volgen.

4. Levering, terugname en omruiling

De leveringstermijnen hebben een indicatief karakter en verbinden de verkoper niet. Ze zijn afhankelijk van het type van verzending: met de gewone post, met Taxipost,... De klant ontvangt een e-mail van zodra de goederen verzonden zijn.
De klant kan geen schadevergoeding vorderen wanneer de levering binnen een redelijke termijn plaatsvindt.
Klachten betreffende de levering moeten binnen de acht dagen na de levering schriftelijk en aangetekend aan de verkoper geadresseerd worden en alleszins voor het gebruik van de goederen.

Verkochte goederen worden door de verkoper enkel teruggenomen onder de volgende voorwaarden : binnen de acht dagen in originele verpakking met alle toebehoren en een volledig ingevuld retourdocument.
In geval van omruiling met een ander artikel of bij omruiling, worden geen administratie- en herstockeringskosten aangerekend.
Kosten ten belope van de verzending ( verzendkosten - retourkosten ) blijven steeds ten laste van de koper.
De terugbetaling van goederen kan enkel gebeuren op een bankrekening nadat de goederen door ons gecontroleerd werden en er geen gebreken werden vastgesteld. De koper kan er ook voor kiezen om de terugbetaling om te zetten in een éénmalige kortingscode die kan ingegeven worden bij een nieuwe bestelling.

5. Overmacht

Wanneer ten gevolge van overmacht, staking, lock-out en dergelijke de verkoper niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt de verkoper zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen of om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat hiervoor enige schadevergoeding vanwege de verkoper door de klant kan gevorderd worden.

6. Betaling

Alle facturen zijn vooraf betaalbaar, hetzij via Creditcard, Paypal of overschrijving.

7. Protest tegen de facturen

Het protest tegen de facturen dient binnen de acht dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven te gebeuren. De datum en het factuurnummer dient hierin vermeld te worden, zoniet wordt dit schrijven als niet-bestaande beschouwd.

8. Eigendomsvoorbehoud

Zolang de bestelde goederen niet werden betaald, behoudt de verkoper de eigendom van de goederen. Goederen worden pas verzonden na ontvangst van de betaling.

9. Bewaring

De bewaring van de goederen in afwachting van de levering geschiedt op risico van de klant.

10. Risico

Alle risico’s verbonden aan de goederen (o.m. voor verlies en vernietiging van de goederen) gaan over op de klant van zodra zij de bedrijfsruimten van de verkoper verlaten.

11. Zichtbare gebreken

Zichtbare gebreken dienen binnen de acht dagen na de levering per aangetekende brief aan de verkoper worden meegedeeld.
Het aanvaarden van de factuur en het gebruiken van de geleverde goederen en/of diensten ontslaat de verkoper in ieder geval van elke verantwoordelijkheid voor zichtbare gebreken.

12. Verborgen gebreken

De klant is gehouden om het verborgen gebrek binnen de drie dagen na de vaststelling van het gebrek en alleszins voor enig gebruik plaatsvindt, schriftelijk aan de verkoper mede te delen.

13. Garantie

Op de goederen van de verkoper geldt een garantie van twee jaar vanaf de factuurdatum, tenzij anders vermeld door de fabrikant.
Er geldt evenwel geen garantie op het volgende : de software, de installatie van de toebehoren en de onverenigbaarheid tussen software en hardware producten.
Het retour sturen van goederen onder garantie vallen onder punt 4 van de algemene voorwaarden.

14. Bevoegde rechtbank – toepasselijk recht – plaats van uitvoering van de verbintenissen

Elk geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie en de uitvoering van de met de klant gesloten overeenkomst wordt beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Het Belgische recht is van toepassing op elke overeenkomst.

Alle verbintenissen m.b.t. huidige overeenkomst, zowel de levering als de betaling en de eventuele vrijwaring worden steeds geacht integraal uitgevoerd te worden op de woonplaats van de verkoper.

15. Bescherming persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt voor de verwerking van uw bestelling en voor ons klantenbestand.  Geen enkele van deze gegevens wordt aan derden kenbaar gemaakt.


16. Recht van Retour

De Europese Commissie heeft een richtlijn uitgevaardigd, die de verkoop op afstand regelt.
Dankzij deze Europese wet, geniet je als consument overal in de Europese Unie van een zelfde minimale bescherming.
Deze bescherming omvat een verzakingstermijn zonder verantwoording van 7 werkdagen voor de aankoop van goederen en begint te lopen op de dag na de levering.
 

Contact FAQ Alg. voorwaarden Links Veilig betalen